در این ویدیو دکتر شهریار یحیوی پس از اتمام جراحی زیبایی بینی، برای بیمار تزریق چربی لب و تزریق چربی گونه انجام می دهد.

می توان جراحی های زیبایی مختلفی را همزمان با جراحی زیبایی بینی انجام داد. همچنین می توان تزریق چربی به لب و تزریق چربی به گونه را نیز انجام داد. در این ویدیو دکتر شهریار یحیوی پس از اتمام جراحی زیبایی بینی، برای بیمار تزریق چربی لب و تزریق چربی گونه انجام می دهد.