در این ویدیو، دکتر شهریار یحیوی توضیحاتی را پیرامون تفاوت تزریق چربی و تزریق فیلر به صورت ارائه می کنند.

در این ویدیو، دکتر شهریار یحیوی توضیحاتی را پیرامون تفاوت تزریق چربی و تزریق فیلر به صورت ارائه می کنند. دکتر یحیوی موضوعاتی از قبیل کاندید مناسب تزریق چربی و تزریق فیلر، تفاوت مدت زمان ماندگاری هر روش و مزایا هر روش را بیان می کنند.