جراحی خارج کردن چربی بوکال برای افرادی توصیه می شود که از پر بودن ناحیه زیر گونه (لپ) یا لپ های چاق رنج می برند.

در این ویدیو، دکتر شهریار یحیوی مزایای جراحی خارج کردن چربی بوکال (لپ) را شرح می دهند. جراحی خارج کردن چربی بوکال برای افرادی توصیه می شود که از پر بودن ناحیه زیر گونه (لپ) یا لپ های چاق رنج می برند.