Shahriyar Yahyavi

September 4, 2019

Multiple Facial Surgeries – Dr. Shahriyar Yahyavi

August 2, 2019

Facial Lipo-Contouring – Dr. Shahriyar Yahyavi

December 3, 2014

Women Rhinoplasty Gallery (Nose Surgery)

Rhinoplasty Gallery | Dr. Shahriyar Yahyavi  You can check out Women Rhinoplasty Gallery in this […]
March 19, 2014

Otoplasy (Ear Surgery)

Otoplasty Gallery | Dr. Shahriyar Yahyavi  You can check out Otoplasty Gallery in this page which […]
March 19, 2014

Face Lift

Face Lift Gallery | Dr. Shahriyar Yahyavi  You can check out Face Lift Gallery in […]
March 19, 2014

Cheek Prosthesis

Cheek Prosthesis Gallery | Dr. Shahriyar Yahyavi  You can check out Cheek Prosthesis Gallery in […]
March 19, 2014

Chin Prosthesis

Chin Prosthesis Gallery | Dr. Shahriyar Yahyavi  You can check out Chin Prosthesis Gallery in […]
March 19, 2014

Blepharoplasty (Eyelid Surgery)

Blepharoplasty Gallery | Dr. Shahriyar Yahyavi  You can check out Blepharoplasty Gallery in this page […]