در این ویدیو دکتر شهریار یحیوی توضیحاتی را پیرامون انتخاب نوع بیهوشی در جراحی زیبایی ارائه می دهند.

در این ویدیو دکتر شهریار یحیوی توضیحاتی را پیرامون انتخاب نوع بیهوشی (بیهوشی عمومی / بیهوشی با خواب عمیق) در جراحی زیبایی ارائه می دهند.