جراحی کوچک سازی گوش (اتوپلاستی) توسط دکتر شهریار یحیوی

در این ویدیو دکتر شهریار یحیوی به صورت گام به گام جراحی کوچک سازی گوش (اتوپلاستی) را انجام می دهند. همچنین در پایان ویدیو، نتیجه حاصل از جراحی قابل مشاهده است.