همراه با انجام جراحی زیبایی بینی، می توان جراحی های دیگری نیز انجام داد. 

در این ویدیو دکتر شهریار یحیوی به طور همزمان چهار جراحی زیبایی روی بیمار انجام می دهند که این جراحی های عبارتند از:

جراحی زیبایی بینی
پروتز چانه
تزریق چربی
درموفت لب