در این ویدیو پولیپ بسیار بزرگی که مانع تنفس بیمار شده است، توسط دکتر شهریار یحیوی از بینی وی خارج می شود. پولیپ می تواند به صورت خود به خود داخل بینی رشد کند و به اندازه ای بزرگ شود که مانع تنفس شود.

در اینصورت لازم است با انجام جراحی پولیپ خارج شود. این جراحی پولیپکتومی نام دارد.

 

 

تصویر پولیپ بینی خارج شده توسط دکتر شهریار یحیوی:

تصویر پولیپ بینی بسیار بزرگ