گالری تزریق چربی به صورت | دکتر شهریار یحیوی

در این صفحه می توانید ، تصاویر قبل و بعد از تزریق چربی به صورت (توسط دکتر شهریار یحیوی) را مشاهده کنید. 

___________________

بازگشت به صفحه گالری ها