گالری بوکال فت | دکتر شهریار یحیوی

در این صفحه می توانید ، تصاویر قبل و بعد از خارج کردن چربی بوکال فت (توسط دکتر شهریار یحیوی) را مشاهده کنید. 

___________________

بازگشت به صفحه گالری ها